NOVA Centrum Edukacyjne - wypowiedzenie umowy

NOVA Centrum Edukacyjne - wypowiedzenie umowy

Kategoria: Konsument / prawa konsumenta    |    14 Lis 2017 o godz.10:06    |    13 odpowiedzi
Autor: Gość
Witam
Od października zaczęłam naukę w NOVA Centrum Edukacyjne ale poziomu tam żadnego,a zajęcia to tylko pic na wodę. Pani z sekretariatu namówiła mnie na dwa kierunki. Podczas zapisu obejmowała mnie promocja i nie musiałam płacić 400 zł wpisowego. W umowie pisze,ze jeśli chciałabym zrezygnować to muszę zwrócić daną ulgę tj. 400 zł, co w moim przypadku daje 800 zł. Czy taki zapis jest w ogóle zgodny z prawem?
ODPOWIEDZ    |    CYTUJ    |    ZGŁOŚ NARUSZENIE
Słowa kluczowe: Nova centrum edukacyjne 

Odpowiedzi

Najwyżej oceniona odpowiedź

Autor: Wanda
13
0
[cytuj autor=Gość]W umowie pisze,ze jeśli chciałabym zrezygnować to muszę zwrócić daną ulgę tj. 400 zł, co w moim przypadku daje 800 zł. Czy taki zapis jest w ogóle zgodny z prawem? [/cytuj]

Żądanie przez szkołę zwrotu ulgi edukacyjnej w pełnej wysokości, jeżeli wynosiła ona 0 zł jest klauzulą niedozwoloną. Z art. 385[3] pkt 16 Kodeksu cywilnego niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności:nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy,

Podobne klauzule są już w Rejestrze prowadzonym przez UOKiK o numerach:

1) nr wpisu: 120 - ?W przypadku rezygnacji ze studiów po rozpoczęciu roku akademickiego lub skreślenia z listy studentów student zobowiązany jest do zapłaty 1 500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) z tytułu ponoszonych przez Uczelnię kosztów utrzymania miejsca. Wysokość opłaty może ulec zmianie.?

2) nr wpisu: 3677 - "W przypadku rozwiązania niniejszej umowy w okresie urlopu Student jest zobowiązany do uiszczenia 40% opłaty semestralnej tytułem odstępnego od umowy".

3) nr wpisu: 5215 - "Opłata za odstąpienie od umowy-800 zł".

I treść tych klauzul należy podać.

Powinna Pani o wszystkim powiadomić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Do składanego pisma należy dołączyć ksero zawartej umowy oraz ksero korespondencji prowadzonej ze szkołą.
14-11-2017 15:54    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenie    |    link

Pozostałe odpowiedzi

Autor: Wanda
0
0
Zapis w umowie zawartej pomiędzy Centrum Edukacyjnym NOVA a Panią jest klauzulą niedozwoloną. Niniejszą umowę można wypowiedzieć zgodnie z zawartym w niej okresem wypowiedzenia. Szkoła nie może nakładać z tego powodu kary umownej, która byłaby równowartością zwrotu przyznanej ulgi edukacyjnej.

Podobna sprawa miała już finał Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (VI C 1442/16).

W uzasadnieniu wyroku z dnia 22.07. 2016 r. Sąd podaje:

" (...)zapis umowy przewidujący obowiązek zwrotu udzielonej pozwanej ulgi (...) tj. zapłaty swoistego ryczałtu, stanowi niedozwoloną klauzulę umowną. Klauzulą niedozwoloną jest postanowienie umowy (lub wzorca umownego) zawartej z konsumentem, które spełnia łącznie wszystkie przesłanki określone w przepisie art. 385 1 k.c., tj. 1) nie jest postanowieniem uzgodnionym indywidualnie; 2) nie jest postanowieniem w sposób jednoznaczny określającym główne świadczenia stron; 3) kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.(....).

(...) Zdaniem Sądu, w sprawie zachodzą wszystkie warunki pozwalające na uznanie, że postanowienia rozdziału ?Promocja wpisowe i czesne 0 zł? stanowiły klauzulę abuzywną w zakresie przewidującym obciążenie słuchaczki kwotą przyznanej ulgi (niezależnie od uznania tych zapisów jako kary umownej).

Przedmiotowa umowa została zawarta pomiędzy powodem jako przedsiębiorcą zawodowo trudniącym się świadczeniem usług edukacyjnych, a pozwaną jako konsumentem (zawierającym umowę w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową). Umowa została zawarta według wzorca umownego stosowanego przez powoda, co implikuje stwierdzenie, że jej treść nie została uzgodniona indywidualnie z pozwanym.

Ustawodawca, poprzez zapis art. 385 1 § 4 k.c., wprowadza ułatwienie dla konsumenta ? jest nim domniemanie, że nie są indywidualnie uzgodnione te postanowienia, które zostały przejęte z wzorca zaproponowanego przez kontrahenta (art. 385 1 § 3 zdanie drugie k.c.). Postanowienia umowy kształtowały prawa i obowiązki stron w sposób nierównomierny rażąco naruszając tym samym interesy pozwanej.

Łączący strony stosunek prawny został ułożony w ten sposób, że w razie rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie pozwanej, tudzież złożenia przez pozwaną oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy w sposób jednostronny pozwana była zobligowana do uiszczenia na rzecz powoda oznaczonej kwoty pieniężnej, lecz w sytuacji odwrotnej ? rozwiązania umowy z przyczyn obciążających powoda ? umowa nie przewidywała spełnienia na rzecz pozwanej przez powoda żadnego świadczenia. Rozwiązania takie są wprost sklasyfikowane przez przepis art. 385 3 pkt 16 i 17 k.c. jako klauzule abuzywne".

Link do sprawy:
http://orzeczenia.srodmiescie.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505300003003_VI_C_001442_2016_Uz_2016-07-22_002
14-11-2017 15:39    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość
1
0
Gość
Podczas zapisu obejmowała mnie promocja i nie musiałam płacić 400 zł wpisowego. W umowie pisze,ze jeśli chciałabym zrezygnować to muszę zwrócić daną ulgę tj. 400 zł, co w moim przypadku daje 800 zł.


Może Pani rozwiązać niniejszą umowę składając pismo o przykładowej treści:

"Z dniem ........... 2017 r. wypowiadam umowę nr .... o ................

Informuję również o tym, że zawarte w niej postanowienie ;" ....................." zgodnie z którym mam zwrócić przyznaną mi ulgę edukacyjną z tytułu wpisowego i czesnego 0 zł
jest niedozwolonym postanowieniem umownym , czyli klauzulą abuzywną. Nie obliguje mnie ono do zwrotu jakichkolwiek kwot".

Powyższe pismo składa Pani w sekretariacie szkoły i prosi na przedłożonej przez siebie kopii o jego potwierdzenie tj. datę wpływu, pieczątkę szkoły i podpis osoby przyjmującej. Opłaca Pani czesne do czasu zakończenia nauki w tej szkole.
14-11-2017 15:48    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Wanda
13
0
Gość
W umowie pisze,ze jeśli chciałabym zrezygnować to muszę zwrócić daną ulgę tj. 400 zł, co w moim przypadku daje 800 zł. Czy taki zapis jest w ogóle zgodny z prawem?


Żądanie przez szkołę zwrotu ulgi edukacyjnej w pełnej wysokości, jeżeli wynosiła ona 0 zł jest klauzulą niedozwoloną. Z art. 385[3] pkt 16 Kodeksu cywilnego niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności:nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy,

Podobne klauzule są już w Rejestrze prowadzonym przez UOKiK o numerach:

1) nr wpisu: 120 - ?W przypadku rezygnacji ze studiów po rozpoczęciu roku akademickiego lub skreślenia z listy studentów student zobowiązany jest do zapłaty 1 500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) z tytułu ponoszonych przez Uczelnię kosztów utrzymania miejsca. Wysokość opłaty może ulec zmianie.?

2) nr wpisu: 3677 - "W przypadku rozwiązania niniejszej umowy w okresie urlopu Student jest zobowiązany do uiszczenia 40% opłaty semestralnej tytułem odstępnego od umowy".

3) nr wpisu: 5215 - "Opłata za odstąpienie od umowy-800 zł".

I treść tych klauzul należy podać.

Powinna Pani o wszystkim powiadomić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Do składanego pisma należy dołączyć ksero zawartej umowy oraz ksero korespondencji prowadzonej ze szkołą.
14-11-2017 15:54    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość1
1
0
Gość
Czy taki zapis jest w ogóle zgodny z prawem?

Podobny temat na LexForum:

http://www.lexforum.pl/pytanie/wypowiedzenie-umowy-z-centrum-edukacyjnym-nova--umowa-o-nauke-brak-dokumentow-_10726/odpowiedz
14-11-2017 15:57    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość
0
0
Czyli jakbym złożyła takie pismo, to nie domagaliby się ode mnie zwrotu tych 800 zł?
17-11-2017 21:05    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość
1
0
Gość
Czyli jakbym złożyła takie pismo, to nie domagaliby się ode mnie zwrotu tych 800 zł?


Składa Pani pismo o treści:

"Z dniem ........... 2017 r. wypowiadam umowę nr .... o ................ .

Informuję również o tym, że zawarte w niej postanowienie ;" ....................." zgodnie z którym mam zwrócić przyznaną mi ulgę edukacyjną z tytułu wpisowego .... zł jest niedozwolonym postanowieniem umownym , czyli klauzulą abuzywną, ponieważ szkoła nie może nakładać kary umownej, która byłaby równowartością zwrotu przyznanej ulgi edukacyjnej. Podobna sprawa miała już swój finał w sądzie.

Przypomnę zatem pogląd Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (VI C 1442/16):"(...)zapis umowy przewidujący obowiązek zwrotu udzielonej pozwanej ulgi (...) tj. zapłaty swoistego ryczałtu, stanowi niedozwoloną klauzulę umowną. Klauzulą niedozwoloną jest postanowienie umowy (lub wzorca umownego) zawartej z konsumentem, które spełnia łącznie wszystkie przesłanki określone w przepisie art. 385 1 k.c., tj. 1) nie jest postanowieniem uzgodnionym indywidualnie; 2) nie jest postanowieniem w sposób jednoznaczny określającym główne świadczenia stron; 3) kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.(....)."

(...) Zdaniem Sądu, w sprawie zachodzą wszystkie warunki pozwalające na uznanie, że postanowienia rozdziału ?Promocja wpisowe i czesne 0 zł? stanowiły klauzulę abuzywną w zakresie przewidującym obciążenie słuchaczki kwotą przyznanej ulgi (niezależnie od uznania tych zapisów jako kary umownej).

Przedmiotowa umowa została zawarta pomiędzy powodem jako przedsiębiorcą zawodowo trudniącym się świadczeniem usług edukacyjnych, a pozwaną jako konsumentem (zawierającym umowę w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową). Umowa została zawarta według wzorca umownego stosowanego przez powoda, co implikuje stwierdzenie, że jej treść nie została uzgodniona indywidualnie z pozwanym".

Wobec przedstawionego tutaj poglądu w orzecznictwie nie mam obowiązku zwracać jakichkolwiek kwot, ponieważ nie ma to żadnego umocowania prawnego".

Nie powinni się wtedy niczego domagać. A swoją drogą należy całą sprawę opisać do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Czesne należy uregulować do czasu wniesienia tego pisma. Proszę też poprosić o potwierdzenie złożenia pisma na osobnej jego kopii.
18-11-2017 15:00    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość
0
0
Witam.
Ja też walczę z tymi cwaniakami byłem u Rzecznika znają ten temat bardzo dobrze zgłosili do do Sądu Ochrony Praw Konsumenta sprawa się będzie ciągła a oni nadal ludzi łupią w majestacie prawa.
18-11-2017 21:59    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Wanda
0
0
Gość
Witam.
Ja też walczę z tymi cwaniakami byłem u Rzecznika znają ten temat bardzo dobrze


Siedziba UOKiK jest w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 1 i tam trzeba wysyłać stosowne pismo.

Musi Pan mieć w razie czego dowód, że sprawa jest zgłoszona. Kopię pisma i dowód nadania oraz zwrotne potwierdzenie odbioru należy zachować. Można też opisać to wszystko do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W każdym bądź razie żądanie zwrotu wpisowego w kwocie 400 zł przy wpisowym 0 zł jest niedozwoloną klauzulą umowną . I właściwe instytucje powinny o tym wiedzieć. Jest to mój pogląd
19-11-2017 14:00    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość
0
0
A co jeżeli odrzucą pismo z rezygnacją?
05-12-2017 12:26    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość1
0
0
Gość
A co jeżeli odrzucą pismo z rezygnacją?


Nie mogą odrzucić, bo wypowiedzenie jest zawsze czynnością prawną jednostronną, a nie porozumieniem stron. .
05-12-2017 14:50    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość
0
0
Gość1
Gość
A co jeżeli odrzucą pismo z rezygnacją?


Nie mogą odrzucić, bo wypowiedzenie jest zawsze czynnością prawną jednostronną, a nie porozumieniem stron. .


Chodzi mi o pismo,którego treść znajduje się powyżej.
08-12-2017 15:42    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Wanda
0
0
Nie mogą tego pisma nie przyjąć. Dla bezpieczeństwa proszę je wysłać za pośrednictwem poczty jako list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Ma Pani/Pan wtedy dowód na to, ze pismo zostało złożone.

W Pani/Pana przypadku wpisowe wynosiło 0 zł i szkoła nie ma prawa żądać zwrotu jakiejkolwiek kwoty z tego tytułu.Słuchacz ma prawo zrezygnować z nauki w szkole w każdej chwili. Płaci tylko za te zajęcia, które już się odbyły np. od września do połowy grudnia br. I nic poza tym.
10-12-2017 15:52    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość
0
0
Można też opisać tą sprawę do Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie.
11-12-2017 18:56    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link

Napisz odpowiedź

1. Autor
2. Wpisz treść odpowiedzi
Pozostało 2000 znaków.
Udzielając odpowiedzi, pamiętaj o zachowaniu kultury osobistej.
Dodaj załącznik do swojego pytania:
Dodaj kolejny załącznik
3. Spam catpcha

Logowanie

Jeśli masz już konto w serwisie - zaloguj się
Zapamiętaj mnie
Zapomniałem hasła

montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Replica Uhren Casio