Wypowiedzenie umowy NOVA : abuzywny zapis w umowie

Wypowiedzenie umowy NOVA : abuzywny zapis w umowie

Kategoria: Konsument / prawa konsumenta    |    13 Paź 2016 o godz.11:04    |    27 odpowiedzi
Autor: Gość
Witam,
chciałabym wypowiedzieć umowę w centrum edukacyjnym NOVA.
Przy zapisie otrzymałam promocję na wpisowe zamiast 400 zł - 0zł i dwie pierwsze raty gratis.
W umowie widnieje zapis, że okres wypowiedzenia to 3 miesiące i należy zwrócić koszt wpisowego.
Dział obsługi w oddziale poinformował mnie, że w takim przypadku powinnam zwrócić 400 zł wpisowego i koszt 3 rat .
Czy to taki ruch jest dozwolony prawnie ?
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam
Katarzyna
ODPOWIEDZ    |    CYTUJ    |    ZGŁOŚ NARUSZENIE

Odpowiedzi

Najwyżej oceniona odpowiedź

Autor: redaktor
22
0
Witam

[cytuj autor=Gość] (...) że w takim przypadku powinnam zwrócić 400 zł wpisowego i koszt 3 rat. [/cytuj]

Zapis w umowie zawartej pomiędzy Centrum Edukacyjnym NOVA a Panią jest klauzulą niedozwoloną. Niniejszą umowę można wypowiedzieć zgodnie z zawartym w niej okresem wypowiedzenia. Szkoła nie może nakładać z tego powodu kary umownej, która byłaby równowartością przyznanej ulgi edukacyjnej "promocję na wpisowe zamiast 400 zł - 0zł i dwie pierwsze raty gratis".

Podobna sprawa miała już finał Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (VI C 1442/16).

W uzasadnieniu wyroku z dnia 22.07. 2016 r. Sąd podaje:

" (...)zapis umowy przewidujący obowiązek zwrotu udzielonej pozwanej ulgi (...) tj. zapłaty swoistego ryczałtu, stanowi niedozwoloną klauzulę umowną. Klauzulą niedozwoloną jest postanowienie umowy (lub wzorca umownego) zawartej z konsumentem, które spełnia łącznie wszystkie przesłanki określone w przepisie art. 385 1 k.c., tj. 1) nie jest postanowieniem uzgodnionym indywidualnie; 2) nie jest postanowieniem w sposób jednoznaczny określającym główne świadczenia stron; 3) kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.(....).

(...) Zdaniem Sądu, w sprawie zachodzą wszystkie warunki pozwalające na uznanie, że postanowienia rozdziału ?Promocja wpisowe i czesne 0 zł? stanowiły klauzulę abuzywną w zakresie przewidującym obciążenie słuchaczki kwotą przyznanej ulgi (niezależnie od uznania tych zapisów jako kary umownej).

Przedmiotowa umowa została zawarta pomiędzy powodem jako przedsiębiorcą zawodowo trudniącym się świadczeniem usług edukacyjnych, a pozwaną jako konsumentem (zawierającym umowę w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową). Umowa została zawarta według wzorca umownego stosowanego przez powoda, co implikuje stwierdzenie, że jej treść nie została uzgodniona indywidualnie z pozwanym.

Ustawodawca, poprzez zapis art. 385 1 § 4 k.c., wprowadza ułatwienie dla konsumenta ? jest nim domniemanie, że nie są indywidualnie uzgodnione te postanowienia, które zostały przejęte z wzorca zaproponowanego przez kontrahenta (art. 385 1 § 3 zdanie drugie k.c.). Postanowienia umowy kształtowały prawa i obowiązki stron w sposób nierównomierny rażąco naruszając tym samym interesy pozwanej.

Łączący strony stosunek prawny został ułożony w ten sposób, że w razie rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie pozwanej, tudzież złożenia przez pozwaną oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy w sposób jednostronny pozwana była zobligowana do uiszczenia na rzecz powoda oznaczonej kwoty pieniężnej, lecz w sytuacji odwrotnej ? rozwiązania umowy z przyczyn obciążających powoda ? umowa nie przewidywała spełnienia na rzecz pozwanej przez powoda żadnego świadczenia. Rozwiązania takie są wprost sklasyfikowane przez przepis art. 385 3 pkt 16 i 17 k.c. jako klauzule abuzywne".

Link do sprawy:
http://orzeczenia.srodmiescie.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505300003003_VI_C_001442_2016_Uz_2016-07-22_002

Pozdrawiam
21-10-2016 14:52    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenie    |    link

Pozostałe odpowiedzi

Autor: redaktor
22
0
Witam

Gość
(...) że w takim przypadku powinnam zwrócić 400 zł wpisowego i koszt 3 rat.


Zapis w umowie zawartej pomiędzy Centrum Edukacyjnym NOVA a Panią jest klauzulą niedozwoloną. Niniejszą umowę można wypowiedzieć zgodnie z zawartym w niej okresem wypowiedzenia. Szkoła nie może nakładać z tego powodu kary umownej, która byłaby równowartością przyznanej ulgi edukacyjnej "promocję na wpisowe zamiast 400 zł - 0zł i dwie pierwsze raty gratis".

Podobna sprawa miała już finał Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (VI C 1442/16).

W uzasadnieniu wyroku z dnia 22.07. 2016 r. Sąd podaje:

" (...)zapis umowy przewidujący obowiązek zwrotu udzielonej pozwanej ulgi (...) tj. zapłaty swoistego ryczałtu, stanowi niedozwoloną klauzulę umowną. Klauzulą niedozwoloną jest postanowienie umowy (lub wzorca umownego) zawartej z konsumentem, które spełnia łącznie wszystkie przesłanki określone w przepisie art. 385 1 k.c., tj. 1) nie jest postanowieniem uzgodnionym indywidualnie; 2) nie jest postanowieniem w sposób jednoznaczny określającym główne świadczenia stron; 3) kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.(....).

(...) Zdaniem Sądu, w sprawie zachodzą wszystkie warunki pozwalające na uznanie, że postanowienia rozdziału ?Promocja wpisowe i czesne 0 zł? stanowiły klauzulę abuzywną w zakresie przewidującym obciążenie słuchaczki kwotą przyznanej ulgi (niezależnie od uznania tych zapisów jako kary umownej).

Przedmiotowa umowa została zawarta pomiędzy powodem jako przedsiębiorcą zawodowo trudniącym się świadczeniem usług edukacyjnych, a pozwaną jako konsumentem (zawierającym umowę w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową). Umowa została zawarta według wzorca umownego stosowanego przez powoda, co implikuje stwierdzenie, że jej treść nie została uzgodniona indywidualnie z pozwanym.

Ustawodawca, poprzez zapis art. 385 1 § 4 k.c., wprowadza ułatwienie dla konsumenta ? jest nim domniemanie, że nie są indywidualnie uzgodnione te postanowienia, które zostały przejęte z wzorca zaproponowanego przez kontrahenta (art. 385 1 § 3 zdanie drugie k.c.). Postanowienia umowy kształtowały prawa i obowiązki stron w sposób nierównomierny rażąco naruszając tym samym interesy pozwanej.

Łączący strony stosunek prawny został ułożony w ten sposób, że w razie rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie pozwanej, tudzież złożenia przez pozwaną oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy w sposób jednostronny pozwana była zobligowana do uiszczenia na rzecz powoda oznaczonej kwoty pieniężnej, lecz w sytuacji odwrotnej ? rozwiązania umowy z przyczyn obciążających powoda ? umowa nie przewidywała spełnienia na rzecz pozwanej przez powoda żadnego świadczenia. Rozwiązania takie są wprost sklasyfikowane przez przepis art. 385 3 pkt 16 i 17 k.c. jako klauzule abuzywne".

Link do sprawy:
http://orzeczenia.srodmiescie.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505300003003_VI_C_001442_2016_Uz_2016-07-22_002

Pozdrawiam
21-10-2016 14:52    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: redaktor
2
1
Witam ponownie

Gość

chciałabym wypowiedzieć umowę w centrum edukacyjnym NOVA


Może Pani rozwiązać niniejszą umowę składając pismo o przykładowej treści:

"Z dniem ........... 2016 r. wypowiadam umowę nr .... o ................

Informuję również o tym, że zawarte w niej postanowienie ;" ....................." zgodnie z którym mam zwrócić przyznaną mi ulgę edukacyjną z tytułu wpisowego i czesnego 0 zł
jest niedozwolonym postanowieniem umownym , czyli klauzulą abuzywną. Nie obliguje mnie ono do zwrotu jakichkolwiek kwot".

Powyższe pismo składa Pani w sekretariacie szkoły i prosi na przedłożonej przez siebie kopii o jego potwierdzenie tj. datę wpływu, pieczątkę szkoły i podpis osoby przyjmującej.

Za okres wypowiedzenia tj. 3 miesiące czesne należy płacić, ponieważ umowa rozwiązuje się dopiero po 3 miesiącach.

W świetle wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 października 2012 r. , I ACa 450/12) w przypadku wypowiedzenia umowy z ważnych przyczyn wygaśnięcie więzi obligacyjnych łączących strony umowy może nastąpić dopiero po upływie umownego terminu wypowiedzenia.

W uzasadnieniu wyroku Sąd Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie o sygn.VI C 1442/16 czytamy:

"W ocenie Sądu powód zatem zasadnie dochodził od pozwanej zapłaty kwot po 99 zł za 3-7 raty czesnego. Zatem w tym zakresie, tj. co do kwoty 495 zł powództwo zasługiwało na uwzględnienie.

W ocenie Sądu nie zasługiwało natomiast na uwzględnienie żądanie powoda co do zapłaty kwoty 598 zł tytułem zwrotu udzielonej pozwanej ulgi w ramach promocji ?Wpisowe i czesne 0 zł?, ".
21-10-2016 15:37    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość1
2
0
Gość
Czy to taki ruch jest dozwolony prawnie ?


Żądanie przez szkołę zwrotu ulgi edukacyjnej w pełnej wysokości, jeżeli wynosiła ona 0 zł jest klauzulą niedozwoloną. Z art. 385[3] pkt 16 Kodeksu cywilnego niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności:nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy,

Powinna Pani o wszystkim powiadomić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Do składanego pisma należy dołączyć ksero zawartej umowy oraz ksero korespondencji prowadzonej ze szkołą.

Podobny temat na LexForum:

http://www.lexforum.pl/pytanie/wypowiedzenie-umowy-z-centrum-edukacyjnym-nova--umowa-o-nauke-brak-dokumentow-_10726/odpowiedz
21-10-2016 21:59    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość
1
0
Czy komuś udało się w ten sposób rozwiązać sprawę bez płacenia?
05-01-2018 10:05    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Wanda
0
0
Gość
Czy komuś udało się w ten sposób rozwiązać sprawę bez płacenia?


W umowie o edukację nie powinno być klauzul abuzywnych. Jeżeli już są to w żaden sposób nie są wiażące. Szkoła nie powinna zawierać u umowie tego co chce, tylko to co jest zgodne z przepisami prawnymi.
05-01-2018 12:54    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość- Nati
0
0
Mam podobny problem. Jutro mialam jechac , wypisac sie i miec ich z głowy. Żądają odemnie 400 zł za zwrot czesnego 0 zł.nie wiem czy wchodzic z nimi na droge wojenna? Pozatym kazą mi chodzic na zajęcia przez 3 miesiace( okres wypowiedzenia) jesli nie, zaplace dodatkową kare.
25-01-2018 19:56    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość1
0
0
Bardzo proszę o zapoznanie się z wcześniejszymi odpowiedziami w tym temacie (odpowiedzi powyżej). Nie płaci Pani szkole nic, ani też nie odrabia "wypowiedzenia". Są to bowiem postanowienia niedozwolone, które nie wiążą stron umowy.
25-01-2018 22:46    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość-Nati
1
0
Nie wiem czy moge to gdzies zglosic. W umowie mam punkt w ktorym pisze ze zobowiązuje sie zatrzymac w tajemnicy tresc umowy. Czyli nie moge jej ujawnić? Nikomu pokazac?
26-01-2018 07:22    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość
0
0
w umowie mam okres wypowiedzenia 3 miesiące.Pani w sekretariacie powiedziala ze przez okrez 3 miesiecy musze chodzic tak, zeby frekwencja była minimalnie 50 % , jesli bedzie mniejsza zapłace kare w wysokosci 116zł za miesiąc. mam to wyszczególnione w umowie. czy w takim razie mimo iz chce zrezygnowac musze nadal uczeszczac na zajecia?
26-01-2018 08:33    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość1
0
0
Gość-Nati
Nie wiem czy moge to gdzies zglosic. W umowie mam punkt w ktorym pisze ze zobowiązuje sie zatrzymac w tajemnicy tresc umowy.


Kolejny zapis niedozwolony. Zgłosiłabym ten problem do Rzecznika Konsumentów. Jego siedziba znajduje się zazwyczaj w Starostwie Powiatowym.

Pomoc:
https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php

Niezależnie od tego całą sprawę opisałabym do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Cała ta umowa jest pełna zapisów abuzywnych.

Na Pani miejscu napisałabym pismo rozwiązujące umowę edukacyjną (podajemy przyczynę rezygnacji z nauki) z zaznaczeniem, że "żądanie jakichkolwiek kosztów z tego tytułu jest zapisem abyzywnym, którego nie respektuję". W uzasadnieniu można podać przykładową klauzulę niedozwoloną.

Pomoc:

https://decyzje.uokik.gov.pl/nd_wz_um.nsf

Pismo proszę napisać w 2 egz. i poprosić na kopii o jego potwierdzenie odbioru.
26-01-2018 12:29    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość1
0
0
Gość
Pani w sekretariacie powiedziala ze przez okrez 3 miesiecy musze chodzic tak, zeby frekwencja była minimalnie 50 % , jesli bedzie mniejsza zapłace kare w wysokosci 116zł za miesiąc.


Proszę zapytać tej Pani, gdzie jest tak napisane. Nie ma przepisu prawnego o nakładaniu kary za małą frekwencję na zajęciach.
26-01-2018 12:32    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość-Nati
0
0
Dziś byłam w biurze szkoły. Dostarczyłam wypowiedzenie umowy ( 2 egzemplarze). Dodatkowo na wypowiedzeniach dodałam informacje iz umowa posiada klauzuly abuzywne ktore sprawiaja ze umowa nie jest wiąząca . Rowniez ze nie zobowiązuje mnie do uiszczenia jakichkolwiek opłat. Zdziwiłam sie bardzo bo Pani bez problemu przyjeła wypowiedzenie, ALE postawila mi do podpisu kolejne pismo. .. Ze musze zwrocic koszt czesnego i ze bede uczęszczac na zajęcia przez okres wypowiedzenia tj.3 miesiace, jesli nie bede na zajęciach w ponad 50% frekwencji musze zaplacic 116 zł za miesiąc. Oczywiscie odmówiłam podpisu i tu zaczęły sie schody. Tłumaczyłam ja, mój mąż, jedna pani druga pani i jeszcze trzecia. Powstała głosna rozmowa. W chwili gdy Pani kierownik stwierdzila ze mamy sporo racji i ze pewnie nie wygra palnęła ze ona przeciez dzis nie przyjmuje i trzrba umówić sie na konkretny termin. To po co sie udzielała w rozmowie!!Kolejna rzecz powiedziała ze umowe sporzadzali prawnicy i jest w porzadku. Rzadnych abuzywnych klauzul nie posiada. Mowiła ze zawoła ochrone bo ich obrazamy i kazała wyjsc. ( mowilismy tylko prawde ze naciagają ludzi itd). No więc na czym teraz stoje hmm kazali czekać do 2 tygodni na rozpatrzenie wypowiedzenia. Poszłam od razu tez do Rzecznika praw alw niestety dzis bylo zamkniete. Musze czekac do poniedziałku , wtedy dopiero zadzwonie umówic sie na wizyte.
26-01-2018 21:05    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość1
0
0
Gość-Nati
Zdziwiłam sie bardzo bo Pani bez problemu przyjeła wypowiedzenie, .


Wypowiedzenie umowy nie wymaga zgody adresata tj. w tym przypadku Szkoły. Jest to bowiem jednostronna czynność prawna.
26-01-2018 21:16    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Wanda
0
0
Gość-Nati
ALE postawila mi do podpisu kolejne pismo. .. Ze musze zwrocic koszt czesnego i ze bede uczęszczac na zajęcia przez okres wypowiedzenia tj.3 miesiace, jesli nie bede na zajęciach w ponad 50% frekwencji musze zaplacic 116 zł za miesiąc.


Żądanie przez Szkołę zwrotu wpisowego z promocji 0 zł to klauzula niedozwolona:

Jest orzeczenie sądowe w podobnej sprawie o sygn. VI C 1442/16 :

https://www.saos.org.pl/judgments/239004

Z uzasadnienia wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 22 lipca 2016 r. wynika: " (...)zapis umowy przewidujący obowiązek zwrotu udzielonej pozwanej ulgi (...) tj. zapłaty swoistego ryczałtu, stanowi niedozwoloną klauzulę umowną. Klauzulą niedozwoloną jest postanowienie umowy (lub wzorca umownego) zawartej z konsumentem, które spełnia łącznie wszystkie przesłanki określone w przepisie art. 385 1 k.c., tj. 1) nie jest postanowieniem uzgodnionym indywidualnie; 2) nie jest postanowieniem w sposób jednoznaczny określającym główne świadczenia stron; 3) kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.(....)."
26-01-2018 21:29    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość
0
0
Gość-Nati
Kolejna rzecz powiedziała ze umowe sporzadzali prawnicy i jest w porzadku. Rzadnych abuzywnych klauzul nie posiada.


A co miała innego powiedzieć?

Napisała Pani wcześniej: "Żądają ode mnie 400 zł za zwrot czesnego 0 zł".

Oczywiście jest to zapis abuzywny. Potwierdził to Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z wyroku z dnia dnia 22 lipca 2016 r.(VI 1442/16):

"(...) zastrzeżenie kary umownej w związku z zobowiązaniem pieniężnym jest - jako sprzeczne z przepisami prawa - nieważne co do zasady (tak też Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 28 lipca 2005 r./I ACa 368/05, OSAB 2005, nr 3, poz. 3)".

UOKiK zakwestionował następujący zapis w umowie o edukację jako abuzywny:

"W przypadku przerwania studiów w czasie semestru Student obowiązany jest do natychmiastowego pisemnego powiadomienia Dziekana (?) o swojej rezygnacji i uiszczenia czesnego za cały rok akademicki. Jeżeli Student korzystał z promocji dotyczących opłat, zobowiązany jest do uiszczenia czesnego za cały rok akademicki w pełnej wysokości, tj. bez promocji."

Źródło: https://www.uokik.gov.pl/raporty2.php - "Raport z kontroli wzorców umownych stosowanych przez wyższe szkoły niepaństwowe, Warszawa, styczeń 2005 ".
26-01-2018 22:50    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość1
0
0
Gość-Nati
No więc na czym teraz stoje hmm kazali czekać do 2 tygodni na rozpatrzenie wypowiedzenia.


Wypowiedzenie umowy nie wymaga zgody jego adresata.

Po co Szkoła ma rozpatrywać to wypowiedzenie? Jeżeli tak bardzo chce, to niech się wypowie na piśmie. Zawsze jest to jakiś dowód.

Sugeruję kontakt z Rzecznikiem Konsumenta , a niezależnie od tego opisanie całej sprawy do UOKiK wraz z dodanymi załącznikami tj. umową.

Rozumiem, że ma Pani potwierdzenie przyjęcia przez Szkołę wypowiedzenia umowy edukacyjnej.
26-01-2018 23:05    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość- Nati
0
0
Witam ponownie. Tak mam potwierdzenie. Podpis, date i pieczątke. Rozpatrują chyba z tego względu iz nie podpisałam kolejnego pisma. W przypadku gdybym to zrobiła podejrzewam ze sprawa zakonczyla by sie tego samego dnia .
27-01-2018 06:40    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość1
0
0
Gość- Nati
W przypadku gdybym to zrobiła podejrzewam ze sprawa zakonczyla by sie tego samego dnia .


Prawdopodobnie tak. Wiele osób nie wie o tym, że jeżeli coś w umowie nie ma odzwierciedlenia w przepisach prawnych np. w Kodeksie cywilnym, to nie jest wiążące dla strony umowy. Każdy prawnik to powie i ja także, chociaż prawnikiem nie jestem.
27-01-2018 13:17    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość
0
0
Ja również mam problem ta szkola.
Czy jeśli miesiąc temu urodzilam dziecko i z tego powodu nie mogłam być 50% na zajściach co powoduje nałożenie na mnie pieniężnej. Mogę anulować ja tym iż przysługuje mi urlop macierzynski
02-03-2018 13:25    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość1
0
0
Gość

Czy jeśli miesiąc temu urodzilam dziecko i z tego powodu nie mogłam być 50% na zajściach co powoduje nałożenie na mnie pieniężnej.


Taki zapis jest niedozwolony i Szkoła nie ma prawa nakładać jakichkolwiek kar z tego tytułu. Dostarcza Pani akt urodzenia dziecka i to powinno wystarczyć na usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach.
02-03-2018 15:43    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość
0
0
Mam pytanie czy w szkole Nova musze miec wypowiedzenie na piśmie tej umowy. Oni mi napisali ze złożyłam pisemna rezygnacje i ze nie mam żadnych zobowiązań finansowych.Czy to mi wystarczy w razie jakiś wezwań do zapłaty?
05-03-2018 02:49    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Wanda
0
0
Gość
Oni mi napisali ze złożyłam pisemna rezygnacje i ze nie mam żadnych zobowiązań finansowych.


Tak, taki dokument w zupełności wystarczy. Proszę go zachować w celach dowodowych.
06-03-2018 11:05    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość
0
0
Nawet jesli miałam czas na usprawiedliwienie tylko nie wyrobilam sie z terminem z powodu opieki nad dzieckiem?
06-03-2018 22:03    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość
0
0
Ah i tu nie chodzi tylko o dzień Kiedy rodziłam ale o cały kolejny miesiąc kiedy dochodzilam do siebie po porodzie. I nie mogłam sie wstawić żeby w wyznaczonym terminie to usprawiedliwić. To nadal mogę anulować cały miesiąc nieobecności z tytułem urodzenia dziecka?
06-03-2018 22:11    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość1
0
1
Gość
To nadal mogę anulować cały miesiąc nieobecności z tytułem urodzenia dziecka?


Tak.
08-03-2018 19:35    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Daniel
0
0
Dzień dobry. Niestety poprzez nierozsądek i nie przeczytanie umowy mam dokładnie identyczny problem z firmą Nova. Żądają ode mnie zwrotu wpisowego w wysokości 400 zł (z promocji). Posiłkując się niniejszym forum złożyłem wypowiedzenie. Mam dokument z pieczątką oraz potwierdzeniem, że pismo wpłynęło. Dzisiaj po miesiącu rozpatrywania dostałem pismo pocztą, że wypowiedzenie zostało przyjęte, a wszystkie opłaty normalnie naliczone (właściwie nie odnieśli się do zapisu). I tu moje pytanie co powinienem teraz zrobić? Olać ich pismo i po prostu trzymać wypowiedzenie na wypadek gdyby pozwali mnie do sądu? Rozumiem, że teraz powinienem sytuacje zgłosić do do Rzecznika Praw Konsumenta (właściwego dla miasta Wrocław?) oraz opisać do UOKiK i nic więcej nie robić (czekać na rozwój wypadków)?
27-03-2018 20:57    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość1
0
0
Daniel
Rozumiem, że teraz powinienem sytuacje zgłosić do do Rzecznika Praw Konsumenta (właściwego dla miasta Wrocław?) oraz opisać do UOKiK i nic więcej nie robić (czekać na rozwój wypadków)?


Dokładnie, tak.
28-03-2018 20:22    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link

Napisz odpowiedź

1. Autor
2. Wpisz treść odpowiedzi
Pozostało 2000 znaków.
Udzielając odpowiedzi, pamiętaj o zachowaniu kultury osobistej.
Dodaj załącznik do swojego pytania:
Dodaj kolejny załącznik
3. Spam catpcha

Logowanie

Jeśli masz już konto w serwisie - zaloguj się
Zapamiętaj mnie
Zapomniałem hasła

montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Replica Uhren Casio